Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de beschreven verkoopsvoorwaarden zoals hieronder te vinden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld worden en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling door onze burelen bevestigd worden.Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingsboetes aan.De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

 1. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.
 2. Alle facturen zijn betaalbaar op de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.
 3. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
 4. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen einde maand. Elke nieuwe klant is verplicht om zijn eerste bestelling/ levering CONTANT te betalen.
 5. Voor elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand.
 6. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 25 EUR.
 7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 8. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 9. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 10. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 11. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 12. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd en dit onverminderd de toepassing van het EEX bedrag. Alle geschillen over de uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch Recht.
 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.(4)
 14. Prijzen, foto’s en illustraties zijn niet bindend : TERRAX / OSO bvba  is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die door onachtzaamheid in hun prijslijsten - brochures - e.d.  zijn gedrukt.

 

Terrax by OSO Trading bvba - Berlaars 3 - 9991 ADEGEM - T.:0032.475.82.24.05 - F.: 0032.9.218.17.88 - E.: info@terrax.be - B.T.W / T.V.A: BE0476.206.256
©2012 - Terrax. Alle rechten voorbehouden - Algemene verkoopsvoorwaarden - Auteursrechten - Privacy beleid - site created by Dotline